به نظر شما احمقانه نیست؟

این قبیله سرخپوست دارای صدوبیست و چهار هزار پیامبر و دوازده امام است و یکی از امام های انان به چاهی فرو رفته و غیب شده و اون پیرمرد سمت راست عکس همراه با زن خردسالش محمد گومبا نام دارد ،که می گوید از جانب گومبا گومبا الله امده است و هر کس را که نمی پذیرد، او از طرف الله گومبا امده به قتل می رساند ،محمد گومبا الان سالهاست که در میان این قبیله نیست اما الله گومبا بر انان منت نهاده و هزاران امام زاده از نسل محمد گومبا را به آنان عطا کرده که افراد قبیله دور قبر امام زادگان و نوادگان محمد گومبا بچرخند تا به ارزوهایشان برسند و بیماری هایشان شفا یابد
ایا باز هم به گومبا گومبا محمد ایمان نمی اورید
(بهداد فردوس)