به این چشم ها نگاه کنید و شرم کنید!

آی بسیجی های این حومه !
به چشم های این سه نفر نگاه کنید و شرم کنید!
اربابانتون حکم قتل این سه نفر رو برای اعتراضات آبان ماه صادر کردن !
امیر حسین مرادی ۲۶ ساله فروشنده موبایل
محمد رجبی ۲۶ ساله MDF کار
سعید تمجیدی ۲۸ ساله دانشجوی مهندسی برق
خجالت نمی کشید ؟ شب راحت می خوابید ؟ عذاب وجدان ندارید؟ این ها همکلاس ها و هم محله ای ها و شاید دوستان شما هستن.