بنیانگذار شیعه در ایران لواط گر قهاری بوده است

تا فکر شما که در غل و زنجیر است

آزادی دست و پایتان تزویر است

برخیز و غبار روح خود را بتکان

اندیشه نو شدن همان تغییر است