بلاهت ترمیناتورهای ۵۷ به روایت مطبوعات زمان عنقلاب ; مسعود رجوی: بعد از شاه نوبت امریکاست!

روزنامه اطلاعات تاریخ ششم خرداد پنجاه و هشت متن سخنرانی مسعود رجوی در تظاهرات دهها هزار نفری مردم تهران علیه امریکا را چاپ کرده است. شاید این نخستین راهپیمایی بزرگ علیه امریکاست که بعد از سقوط حکومت پهلوی برگزار شد. این راهپیمایی بعد از آن انجام شد که یکی از سناتورهای امریکا علیه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده بود. او اعدام های کارآفرینانی مثل القانیان را مورد انتقاد شدید قرار داده بود اما بلافاصله خمینی واکنش نشان داد و همه گروههای سیاسی از حزب توده گرفته تا سازمان چریکهای فدائی و مجاهدین خلق تا حزب جمهوری اسلامی و فدائیان اسلام و جامعه روحانیت مبارز هم از مواضع ضدامریکایی خمینی پشتیبانی کردند.

وقتی متن سخنرانی مسعود رجوی را می خوانیم، تصویر روشنی از بلاهت و نفهمی انقلابیون متوهم در ذهن مان ترسیم میشود.

مسعود رجوی در ابتدا خیلی از خمینی تعریف و تمجید می کند و «وحدت کلمه» امام را راهگشای همه انقلابیون می داند. سپس می گوید بعد از شاه نوبت به امریکاست!

او سپس یک لیستی از جنایات امریکا را ردیف می کند: کشتار ۳ میلیون نفر در ویتنام، ۱ میلیون نفر در اندونزی، حمایت از اسرائیل، کودتا علیه مصدق، کشتن هزاران نفر در میدان ژاله! و آتش زدن سینما رکس آبادان!!!!

این ابله درجایی از سخنرانی اش جوگیر شده و شروع به گفتن ضرباتی که سازمان مجاهدین به امپریالیسم امریکا زده اند پرداخته است. او گفته ۹ عملیات انقلابی علیه امریکا انجام دادیم. ما یک مستشار نظامی امریکایی در ایران را ترور کردیم، چند انفجار دیگر در شرکتهای امپریالیستی!! انجام دادیم، قبر پدر شاه را هم منفجر کردیم!