بر اساس گزارش های مختلف روح اللە زم مدیر و بنیانگذار آمدنیوز توسط ماموران اطلاعات سپاە دستگیر و ربودە شدە است.

بر اساس گزارش های مختلف روح اللە زم مدیر و بنیانگذار آمدنیوز توسط ماموران اطلاعات سپاە دستگیر و ربودە شدە است. این اقدام رژیم تروریستی جمھوری اسلامی با ھدف ایجاد ترس و وحشت در بین مخالفان است تا در شرایطی کە نظام در درون بشدت تضعیف شدە و مشروعیت خود را از دست دادە، مبارزە برای سقوط را رھا کنند و بە ستم و فساد آخوندی تن در دھند. زھی خیال باطل.

#غلبه_بر_ترس #نظام_رفتنی_است