بررسی واژه «غلمان» در قرآن و تکلیف زنانِ مسلمان بهشتی

قرآن یکی از نعتمهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام «غلمان» می‌نامد.
غلمان جمع «غلام» است و غلام در فقه اسلام به معنی بنده و برده زرخرید است که تمام و کمال در خدمت ارباب است و ارباب حتی میتواند از او استفاده های جنسی ببرد_

غلمان در قرآن همانند حوریان به لؤلؤ مکنون تشبیه شده‌ است

یعنی پیش‌تر دستی به او نرسیده و چشمی آن را ندیده و همان صفات حوریان بهشتی برای آنان نیز بکار رفته.
باتوجه به این توصیف های قرآن و اینکه این غلامانِ زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده،جای شکی باقی نمیماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند
معنی «غلمان» و «غلام» از فرهنگ لغات: «در تصویر لینک»

به آیات زیر توجه کنید:
و يطوف عليهم #غلمان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون(الطور_۲٤)

و بدور آنها(مردان) #غلمانی (پسران نوجوان) می‌گردند که برای آنها هستند و آنها(غلمان) مانند مروارید پنهان(دست نخورده) هستند
و يطوف عليهم #ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا(انسان_۱۹)

و بر گرد آنان #پسران_جاودانى می‌گردند هنگامیکه آنها را ببينى گمان کنی كه مرواريدهايى پراكنده‌اند.
سورۀ واقعه آیات ۱۷ تا ۲۳:

يطوف عليهم ولدان مخلّدون(۱۷)بأكواب و أباريق و كأس من معين(۱۸)لا يصدّعون عنها و لا ينزفون(۱۹)و فاكهة ممّا يتخيّرون(۲۰)و لحم طير ممّا يشتهون(۲۱)و حور عين(۲۲)كأمثال اللّؤلؤ المكنون(۲۳)
ترجمه آیات بالا⇧:
بر گردشان پسرانىجاودان مى گردند (۱۷) با جامها و آبريزها و پياله اى از باده ناب روان (۱۸) نه از آن دردسر گيرند و نه بى خرد گردند (۱۹) و ميوه از هر چه اختيار كنند (۲۰) و از گوشت پرنده هر چه بخواهند (۲۱) و حوران چشم درشت (۲۲) مثل لؤلؤ نهان ميان صدف
۱همانگونه که ملاحظه می‌نمائید در این آیه، پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند، زیرا از ضمیر مونثِ هُـن استفاده نشده است؛ ضمنا صفاتشان، صفات زنانه است.
در اینجا از لهُم (برای آنان
مردان) استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است.
اما بررسی وضعیت زنان بهشتی:
در قرآن به مردان مؤمن وعده حوریان و غلمان ها داده شده است اما تکلیف زنان بهشتی چیست؟

فرضیه ها:
آیا الله همین زنان مومن را حورالعین قرار میدهد؟
_الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می‌آفریند؟
_آنها را به ازدواج مردان مومن بهشتی در می‌آورد؟
برای رد کردن حالت نخست کافی‌است بدانیم که قرآن بیان میکند دست هیچ جن و انسی پیشتر به آنها(حورالعین)نرسیده است:⇩
فيهنّ قاصرات الطّرف لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ (الرحمن
۵٦) در آنها (باغها‌ی بهشتی) زنانی هستند چشم نگه‌دار از نامحرم و هيچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته است
لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ(الرحمن_۷٤)
زنانی كه هيچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته.

برای رد کردن حالت دوم کافی‌است به این آیه دقت کنیم که قرآن میگوید ما آنها را باکره قرار می‌دهیم:
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا(واقعه۳٦)
پس ما آنها را (در بهشت) باکره قرار داده ایم
اگر بیان شود که منظور زنان مومن هستند که نخست باز هدف جلب رضایت مردان است و دوم اینکه حورالعین های مذکر همان غلمان هایی هستند که تمام و کمال در خدمت مردان هستند و نیز صفات زنانه دارند
در مورد حالت سوم باید گفت که در بهشتِ توصیفی قرآن،برای هر مرد، حوریانی در نظر گرفته است
یعنی اینکه هیچگونه تعهد و قید و بندی در کار نیست و چنین نیست که مرد مسلمان در آن دنیا صرفن یک حوری بعنوان همسر داشته باشد./مردانی که به هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره مند میشوند.
بنظر میرسد دینی که در این جهان زنان را صرفن یک کالای جنسی مطیع و فرمانبردار مرد میداند،در اخرت نیز هیچگونه حقوقی برای آنان در نظر نگرفته و در تمام آیاتی که در توصیف بهشت است روی سخن با مردان است نه زنان.