ببینید در سیاه چالهای خامنه ای چه بر سر این زندانیان ازاده میاورند!

ارژنگ داوودی پس از احضار به دفتر رئیس زندان درحالیکه پابند و دستبند داشت ازبالای پله طبقه دوم ساختمان به پایین پرتاب شد. پای راستش از ناحیه ران و ساق پای چپش شکست
دو کتفش دچار ضربه شد و در رفت. دو مهره پایین کمرش ضرب دیده و تا آخر عمر قادر به راه رفتن نیست
مرگ برخامنهای و مزدورانش! منتظر انتقام خلق باشید!