با پولِ ایرانیان مجسمه زشتِ دیگری از قاسم سلیمانی ساختند

مجسمه قاسم سلیمانی در میدانی که به نام شهید سردار سلیمانی در جیرفت نامگذاری شده است، رونمایی شد، مجسمه آنقدر زشت و کریه است که تصویری از مجسمه سلیمانی از روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شده و موجب انتقادات بسیاری شده است.

خدا می‌‌داند چند میلیارد تومان خرجِ این آشغال شده است، طرح ضعیف مجسمه خیلی از منتقدان را عصبانی کرده که چرا برای انتخاب طراح و سازندگان ـ وقتِ بیشتری صرف نشده و ظاهرا مجسمه در اصفهان ساخته شده و در جیرفت سراپا شده است.

فراموش نکنیم که وقتی حاجی کتلت زنده که بود، نظام از او چهره‌ای شجاع، مقتدر، قاطع، پیروز و فاتح القا می‌کرد، مجسمه‌هایَش اما ناتوان از القای چنین تعابیری‌ بوده و کاریکاتور شده‌اند.

او زاده و پرورده تبلیغات سیاسی بود، جوسازی اسلام ـ فاشیستی می‌کوشد او را کماکان عظیم نگه داشته ولی نمی‌تواند، او مُر‌د و دیگر باز نمی گردد.