با وجود تعطیل بودن قبر خمینی بعلت کرونا، همچنان به او ریده میشود!

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران: علیرغم تعطیلی کامل حرم امام ، در مدت اخیر حجم تولید فاضلاب در این مجموعه هیچ تغییری نکرده و منشا آن هم مشخص نیست.