با مدیریت جمهوری اسلامی امروز کجا آتش گرفت یا منفجر شد؟

سوالی که این روزها هر ایرانی هر روز بعد از بیدار شدن از خودش می پرسد و اینکه انفجار در کجا اتفاق افتاد, هوا, دریا, یا زمین, چون به برکت جمهوری اسلامی هرجایی می تواند اتفاق بیفتد حتی زیر زمین و زیر دریا!
اینجاست که سخنان گهعر بار امام راحل مصداق می یابد که به این بسنده نکنید… ولکن مملکت اسلامی همه چیزش باید اسلامی باشد, تفسیرش اینه که به این چند انفجار بسنده نکنید, منتظر انفجارات بعدی در هوا, دریا, زمین, زیر زمین و زیر دریا باشید و مملکت اسلامی انفجارهایش هم باید اسلامی باشد!