با حکم اعدام معترضان آبان ۹۸، صورت مساله قیام تغییر نمی کند

قیام آبان ۹۸، در تکامل خیزشهای ۹۶ و ۸۸، به درستی یک رویارویی تعیین کننده بین مردم و رژیم بود. این قیام با گستردگی و شرکت اقشار زحمتکش جامعه نشان داد که تحولات ایران نه در جدالهای باندهای درون هرم قدرت و در حاشیه حکومت، بلکه در خیابان و در هماوردی مردم با رژیم رقم می خورد.
بر این منظر قیام آبان، بر هر گونه راه حل از طریق صندوق نمایشی رای و جدالهای درون قدرت خط بطلان کشید. رژیم با کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از قیام آفرینان، دستگیری هزاران نفر، کشتن زیر شکنجه و رها کردن اجساد آنها زیر پلها و خرابه ها و دریاچه ها، نتوانست خود را در برابر لرزه های قیام بیمه کند.

رژیم بعد از ماهها تاخیر با دادن آمار دروغ از کشته شدگان و انکار جنایت نیزارهای ماهشهر، از تایید حکم اعدام سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و طرح اتهام «مفسد فی الارض» علیه ۸ تن دیگر از دستگیر شدگان در اصفهان خبر داده است.. .

 

منبع: وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر