با حرم خمینی پس از سقوط دیکتاتوری اسلامی چه باید کرد ؟

من به روسیه که نگاه میکنم میبینم مقبره لنین و مجسمه های او را سی سال پس از سقوط کمونیسم هنوز دست نخورده باقی گذاشته اند. لنین، با وجود ایده آلها و ادعاهایش ، عملا یک جنایتکار بزرگ بود . او مستقیما عامل قتل ملیونها هموطن خود بود و پس از فوت زودهنگامش نیز حکومتی که از خود بر جای گذاشت باعث مرگ بیش از صد ملیون نفر در روسیه و جهان شد. به ظاهر منطقی می آید که یکی از اولین کارهای حکومت پس از کمونیستها باید این میبود که جنازه او را از مقبره خارج کرده و آن را تبدیل به یک موزه درمورد جنایات لنین کنند یا اختصاص به کاربرد دیگری دهند. اما متاسفانه چنین نشد و میبینیم که هنوز که هنوز است ، سی سال پس از سقوط دولت کمونیستی شوروی ، مقبره لنین در میدان سرخ مسکو برجاست و مورد زیارت عاشقان کمونیسم و توریستهاست .

آیا همین ماجرا درمورد مقبره خمینی نیز رخ خواهد داد ؟ آیا حکومت پس از دیکتاتوری اسلامی نیز از ترس یک مشت مسلمان جرئت نخواهد کرد جنازه خمینی را انتقال دهد و این حرم همچنان به همین صورت باقی خواهد ماند و زیارتگاهی خواهد شد برای مسلمانان تندرو و افراطی از ایران و سراسر جهان ؟

نظر من آن است که این مجموعه ساختمانهای عظیم را تغییر کاربری دهند و آنها را تبدیل به یک دانشگاه و همچنین موزه ای درمورد جنایات جمهوری اسلامی کنند تا همگان با دیدن این موزه عبرت گیرند و دیگر هرگز آرزوی یک حکومت اسلامی در سر نپرورند.