با اجرای حکم هفت سال زندان، امیدعلی شناس بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی سپاه بازداشت شد