باید روز بزرگداشت کوروش بزرگ را در همه شهرها جشن بگیریم

در حالی که هر ساله رژیم از هراس نام کوروش بزرگ به خود میلزد و اپوزیسیون ایرانی به علت فقدان رهبری متفکر و اندیشمند هر ساله این امکان را به رژیم اخوندی می دهد که با بستن راه های منتهی به ارامگاه کوروش مانع از گردهم ایی عاشقان کورورش بزرگ ،بر مزار او شوند و رژیم این تجمع سالانه که باعث ایجاد وحدت ایرانیان اریایی است را به راحتی سرکوب کند ،بیشک یاد کوروش در نهان هر ایرانی اصیل تنیده شده کوروش نه به شهری خاص تعلق دارد نه دفن شده یاد هر ایرانی است که گرد او در مکانی خاص جمع شویم ،حال کنون که رژیم ددمنش اهریمنی و اریایی ستیز اخوندی بر آن است که این بزرگداشت با شکوه را سرکوب نماید بر ماست که نه یک روز بلکه هفته بزرگداشت کوروش را در همه شهرها،محله ها،کوچه ها و خانه هایمان جشن بگیریم و در مرکز هر شهر به یاد کوروش گرد هم اییم تا یاد و نام کوروش را به  کابوس هولناکی برای رژیم سفاک عرب پرست اخوندی تبدیل نماییم
(بهداد فردوس (نام مستعار