بایدن و حزب دموکرات, همان جمهوری اسلامی آمریکایی هاست!

ترامپ آنچه لازم بود را گفت! ناسیونالیزم در برابر گلوبولیزم پول پرست و ضد دمکراسی را معرفی کرد به مردمش,, هرچه هم مردم آمریکا از طریق رسانه های همسو, مغرض و مزدور گلوبولیسم ها و گماشته های چینی و جنگ افروزان خاورمیانه در ۴ سال آینده تبلیغ شوند, مردم صحبتهای ترامپ را در خزینه ذهنشان براورد خواهند کرد! تمامی وعده های خمینی گونه بایدن ( باد ), در ۴ سال آینده کاملن براورد خواهد شد! پس از ان…