بازداشت سعید احمدی بخاطر انتشار اخبار کرونا

هەنگاو: مسئول و گردانندە یکی از کانالهای تلگرامی شهرستان پاوە واقع در استان کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٦ فروردین ٩٨ (٤ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان پاوە یکی از فعالین رسانەای این شهر را با هویت ”سعید احمدی“ بازداشت و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، سعید احمدی مدیر کانال تلگرامی ”شارەکەم پاوە“ (شهر من پاوە) می باشد کە نزدیک بە ٢٠ هزار ممبر دارد و اخبار پاوە و حومە را پوشش می دهد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سعید احمدی بە دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع کرونا در منطقە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

حکومت ایران از همان آغاز شیوع کرونا در ایران و کردستان سعی دارد کە با انتشار آمار دور از واقعیت شمار قربانیان را کمتر از آمار واقعی خود منتشر کند و در این راستا با روزنامەنگاران و فعالین رسانەای کە در راستای این سیاست آنها فعالیت نمی کنند، برخورد می نماید.