بازداشت جوان کرد بە اتهام اعتراض بە حکم اعدام سە معترض آبان ماه

یک جوان کرد در استان کرمانشاه بە دلیل اعتراض بە صدور حکم اعدام برای سە تن از معترضین آبان ماه سال گذشتە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٦ تیر ٩٩ (١٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک جوان اهل شهرستان اسلام آباد غرب (شاباد) را با هویت ”مجتبی بساطی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، مجتبی بساطی بە اتهام انتشار چند استور در صفحە اینیستاگرامی خود بە منظور محکوم کردن صدور حکم اعدام برای سە تن از معترضین آبان ماه سال گذشتە و همچنین اعتراض بە وضعیت نامناسب اقتصادی موجود بازداشت شدە است.

با گذشت سە روز از بازداشت این جوان کرد و علی رغم پیگیری های خانوادە، سرنوشت وی نامعلوم می باشد. گفتنیست کە مجتبی بساطی در جریان اعتراضات آبان ماه نیز باداشت شدە بود.