این روزها بهتر سخن احمد کسروی را درک میکنیم که می گفت …

اگر حوزه های علمیه تعطیل شود چه خواهد شد؟

ولی اگر پزشکان به سر کار نروند چه فاجعه ای رخ میدهد؟

فرض را بر این بگذارید که تمامی کارمندان زحمتکش شهرداری از همین امروز به مدت یک ماه دست از کار بکشند و اعتصاب کنند. چه اتفاقی می افتد؟

تمامی شهرها را زباله و کثافت بر میدارد و هیچ کس حاضر نمیشود حتی برای خرید مایحتاج روزانه خود پایش را از در خانه بیرون بگذارد چه برسد به آنکه ساعتها در آن فضای مسموم و آلوده تنفس کند.

اگر از همین امروز به مدت یک ماه تمامی پزشکان و پرستاران اعتصاب کنند فاجعه ای انسانی به بار خواهد آمد که حتی تصورش پشت آدمی را به لرزه میاورد

یا حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه مرزها را رها کرده ..

و به خانه هایشان بازگردند

نانوا ها – لوله کش ها – سیم کش ها – مخابرات ، شرکت نفت گاز و ….

حال به این فکر کنید که اگر آخوندها و امام جمعه ها به مدت یکماه که هیچ یک سال هم کم است به صورت مادام العمر دست به اعتصاب بزنند

آیا اتفاقی می افتد ؟!

آیا آبی از آب تکان می خورد ؟!

 

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد
گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
باید بچشد عذاب تنهایی را
مردی که ز عصر خود فراتر باشد

شفیعی کدکنی