این بت شکنی دور نیست

كاريكاتورسرنگوني نظام ولايت فقيه با همه باندها ودستجات آن