اینستاگرام یا مسلمانگرام

تنها هراس استعمار غرب و شرق از بیداری ملت هاست،در محیط اینستاگرام شاهد فعالیت لوده دلقکان، روانپریشان همیشه خجسته،بیماران جنسی ،مبلغان  و خرافی مذاهب و ادیان،کلاشان،شیادان،قمازبازان و انواع و اقسام بشرهای جدید هستیم که هر یک به اجرای نمایش عقده های خویش مشغولند ،حال اینستاگرام این رسانه در خدمت استعمار و استحمار غرب به طرز محیرالعقولی در صدد حذف پیج های روشنگرانه برمی آید که گویی تمامی منافع این رسانه را پیج های روشنگرانه به مخاطره می اندازند ،متاسفانه شاهد آنیم که اکثر حذف و ریپورت اینستاگرام متعلق به پیج های مبارز ایرانی است ،ایرانیانی که نه در داخل ایران می توانند مبارزه ای با ماهیت رژیم و ایین ددمنشانه حاکمیت را داشته باشند نه در محیط مجازی ،که ادعای رعایت ازادی و حمایت از حقوق بشر را دارند ،اما تا انجا که دلتان بخواهد پورن استارها،فال گیرها،شکم پرست های همیشه گرسنه و عاشق غذا،مدل های لب شتری و زنان و دختران باسن نما و هر انسان بیهوده دیگری ازادانه و بلامانع مشغول پست گذاری است ،آری که براستی منافع جهان سرمایه داری را نه دلقکان همیشه خندان به مخاطره می اندازند نه باسن های گلابی شکل و نه سبک مغزان بیوجود بلکه یگانه هراس فراماسون های پشت پرده از مغزهای آگاه است

بهداد فردوس

نام مستعار