اینستاگرام خالی از کاربران ایرانی به دلیل قطع اینترنت

طبق آمارهای به دست آماده از اینستاگرام بیشتر از نود درصد کاربران ایرانی اینستاگرام چند روزی هست ک دسترسی خودشون رو به اینستاگرام به دلیل قطع کامل اینترنت از دست داده اند.

این آمار از آنالیزهای پیج های مختلف به دست آماده

این آمار نشان دهنده سانسور شدید و نقض حقوق بشر در ایران هست، در روزهای گذشته آمارهای مختلفی از شرکتهای مختلف مبنی بر کاهش دسترسی مردم ایران به اینترنت از صد درصد به چهار درصد خبر داده بودند که آمار اینستاگرام هم تاییدی ب این گزارشهای قبلی بود