اینترنت کرمانشاه قطع و یا دچار اختلال شده

طبق اخبار رسیده از کرمانشاه اینترنت کرمانشاه ب شدت دچار اختلال قطعی و کندی سرعت شده

جمهوری اسلامی بار دیگر ب سانسور خبر روی آورده