ایران -فارس؛ تظاهرات در اعتراض به جدایی بخش‌هایی از کازرون

امروز دوشنبه۲۷فروردین 97  مردم کازرون در اعتراض به جدایی بخشهایی از شهر و ایجاد شهرستان جدید در میدان اصلی این شهرتظاهراتکردند.

تجمع کنندگان اعلام کرده اند در صورت بی توجهی به خواسته شان، فردا نیز تجمع خواهند داشت.

تظاهرات کنندگان خواستار حضور استاندار رژیم جهت پاسخگویی به خواسته شان شدند.