اگر پهلوی بود با کرونا چه می کرد؟

اگر حکومت پهلوی در بدترین حالت حتی با همون سبک و بدون هیچ تغییری در ساختار سیاسی تا به امروز ادامه داشت، واکنش آن به بحران کرونا چگونه بود؟ آیا پروازهایش به چین ادامه داشت؟ آیا آمار دروغ می داد؟ آیا به خاطر راهپیمایی ۶ ام بهمن بر وجود و شیوع کرونا سرپوش می گذاشت؟ آیا آن را به اجنه نسبت می داد؟ آیا جامعه جهانی را به بازی می گرفت؟ آیا کمک های آمریکا را رد می کرد؟ آیا پزشکان بدون مرز را دعوت می کرد بعد نرسیده بیرون می کرد؟ آیا از قرنطینه شهرها طفره می رفت؟ آیا روز روشن تو چشم مردم نگاه می کرد و با کمال پررویی می گفت در لندن و برلین قفسه ها خالیه ولی این دولت غذای مردم رو تامین کرده. آیا اجازه می داد مشتی الاغ برن بالای سر بیماران بستری و رو لبشون عطر پیامیر بمالند یا پارچه متبرک رو ماچ کنن؟ اگر بخوام بنویسم باید هزار تا آیا دیگه بنویسم.