اگر جرج واشنگتن و آبراهام لینکلن میخواستند مصالح را در نظر بگیرند تا جنگ داخلی نشود، آمریکا آمریکا نمیشد

خطاب به ترامپ :

تو باید با قدرت ادامه میدادی، در دموکراسی واقعی که با وجود مردم آگاه بدست میاد، تو حق داری بر علیه تقلب انقلاب کنی. تو میتوانی انقلاب سوم آمریکا را رقم بزنی. آمریکا در ورطه چپولک گرایی افتاده و بزودی تحت سیطره چین میشود. تو جرج واشنگتن باش، برای انقلاب کردن احتیاج به گرفتن حکم از سنا و کنگره و دادگاه عالی نداری. تو فقط احتیاج به میهن پرستان داری. انقلاب کن. انقلابی مسلحانه و آمریکا را نجات بده. خائنین و متقلبین را در هرجا دستگیر کن. دموکراسی را از شر کمونیسم نجات بده. مردم به تو رای داده اند. از سیاسیون حیله گر نترس. از روزی بترس که دیگر دیر شده است. مصلحت اندیشی تو و عده ای، آمریکا را به دست کمونیسم خواهد سپرد. ارتشیها و پلیسهای وفادار را جمع کن و حکومت نظامی برقرار کن و دوباره انتخابات برقرار کن بدون دستگاه دومینیون کمونیستی و بدون آراء پستی متقلبانه