امید نادان، کاندوم مستعملی که تاریخ مصرفش برای رژیم تمام شده!

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی