امید نادان، کاندوم مستعملی که تاریخ مصرفش برای رژیم تمام شده!