امام رضا در کتاب عیون الاخبار الرضا میگوید حسین را مانند گوسفند سر بریده اند 

امام رضا در کتاب عیون الاخبار الرضا میگوید حسین را مانند گوسفند سر بریده اند

امام رضا میگوید: ای پسر شبیب اگرمیخواهی برای فردی بگریی بر حسین بن علی گریه کن چون او را همچون گوسفند سربریدند

اگر این تشبیه از جانب یک آزاداندیش انجام پذیرد مسلمین چه واکنشی نشان میدهند؟

فضل بن شاذان میگوید: از حضرت رضا شنیدم که گفت: خداوند به ابراهیم فرمود: گروهی که خود را امت محمد میدانند: فرزندش حسین را به ظلم و ستم به مانند گوسفند ذبح خواهند کرد

 

پس اگر ما به شیعیان بگوییم: حسین را مثل گوساله سربریدند این مصداق توهین نیست