امام حسن

زندگی امام دوم شیعیان را میخواهیم تجزیه و تحلیل کنیم

یک سوال زن در چه صورت شوهرش را به قتل می  رساند؟ از دو حالت خارج نیست
پاسخ هر عقل سلیم این است یا مرد فاسد و ستمگر است یا زن هرزه و فاسد
خب حالا حسن توسط زنش کشته شده
یا زنش بدکاره و فاسد است
یا نه حسن فاسد و زنباره و هوس باز بوده
خب اگر زن فاسد باشد، این چطور امامی است که به معاویه می گوید خودش را امیرالمومنین ننامد و قصد اصلاح جامعه را دارد ولی در اصلاح خانواده خویش عاجز است
دوستان تمامی امامان در راه شهوت و قدرت و زنبارگی و ستم به زنان کشته شده اند

بهداد فردوس

نام مستعار