امام جمعه کرج: وضعیت جوری است که اگر کسی بخواهد نهی از منکر بکند «همه سرش می‌ریزند»!

حسینی همدانی در نمایش جمعه رژیم در کرج با ترس و وحشت به خشم و انزجار «انفجاری» مردم از تمامیت حکومت ولایت فقیه اعتراف کرد که دیگر کسی «اصلاً جراَت نمی‌کند» در جامعه «امربه معروف و نهی از منکر» بکند.

وی گفت:… مثلاً ما چکار بکنیم تا بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه توسعه بدهیم. الآن وضعیت یک جوری است که اگر یک کسی بخواهد نهی از منکر بکند همه سرش می‌ریزند می‌گویند آقا به تو چه! تو چرا می‌گی! هیچ کسی اصلاً جرأت نمی‌کند امر به معروف کند، این جوّ باید تغییر بکند، چکار باید کرد که این جوّ تغییر بکند؟!

…متأسفانه راجع به بعضی از موضوعات آن‌چنان هجمه می‌شود، آن‌چنان فضاسازی می‌شود، آن‌چنان ذهن ها را درگیر می‌کنند که بعضی‌ها ندانسته و نفهمیده بعضی از اعمال را انجام می‌دهند! که حالا نمی‌خواهم ذهن شریف شما را به آنها متوجه بکنم.