اقای فرخ نگهدار، اگر اندکی پرنسیب داشتید به این برزخ سیاه سقوط نمیکردید!

بفرض در خرداد ۱۳۷۶ ناطق نوری رئیس جمهور میشد آیا شما اعتقاد دارید وضع بدتر از امروز میبود؟
شما مقابل روند طبیعی تاریخ قرار گرفته اید!
لطفاً از مقابل حرکت تکاملی مردم کنار روید و اجازه دهید مردم حسابشان را با عفریت ولایت فقیه روشن کنند!
این انتخابات یک رفراندم است و رای شما “”آری”” به نظام ولایت فقیه خواهد بود!!!

(پرنسیب به معنی: ۱ – اصل ، اساس ۲ – اصول اخلاق ۳ – اصول آداب و معاشرت)