اعتصاب و تجمع بازار کفاشان تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور

از صبح امروز بازاریان در پاساژ وحید، اعظم و کمالی که در اعتصاب هستند با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تجمع و تظاهرات زدند.

اعتصاب و تظاهرات از صبح شنبه در بخشهایی از بازار تهران آغاز شد و امروز ادامه یافت. روز گذشته از جمله بازار سپهسالار، منوچهر خانی و موسوی در اعتصاب بود. ‎