اعتصاب و تجمع اعتراضی صنف طلا فروشان مشهد دوشنبه عکس