اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین

اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین روز سەشنبە یازده شهریور نودونه مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت کە در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند، دست بە اعتصاب غذا زدە است. این زندانی سیاسی بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است.

اعتصاب غذا  زمانی اتفاق می‌افتد که یک زندانی تمام راهها را برای رساندن صدایش و توجه به درخواستش طی کرده و جوابی نگرفته و در نهایت با تنها دارایی باقیمانده‌ی خود، “جانش”، اعتراضش را فریاد می‌زند