اعتصاب عمومی در بانه و حمله مردم به فرمانداری و درگیری با پاسداران

  •   مردم و بازاریان شهر بانه در استان کردستان  امروز سه شنبه ۱۴ شهریور  در اعتراض به  كشتار جنايتكارانه كولبران زحمتكش ، دست به اعتصاب زدند .

مغازه ها و بازار شهر به حالت تعطيل در آمده است .  بنا به گزارشهای دریافتی در ادامه اعتصاب عمومی چندین هزار نفر از مردم بانه از چهارگوشه شهر به سمت فرمانداری رفته و ساختمان فرمانداری را سنگباران کرده اند. گفته می شود فرماندار رژیم  از روزگذشته محل فرمانداری را ترک کرده و  به نقطه نامعلومی رفته است.

بنا به این گزارش پاسداران گارد ويژه با يورش به تجمع كنندگان و شليك گاز اشك آور سعي در متفرق کردن آنان را داشتند اما   مردم  با دادن شعار در مقابل آنان ایستادگی کردند

اعتصاب