اعتصاب رانندگان نفت كش ها در بوشهر در اعتراض به رسيدگي نشدن به خواستهايشان

 

اعتصاب رانندگان نفت كش ها در بوشهر

رانندگان نفت كش در بوشهر روز دوشنبه 15آبان در اعتراض به رسيدگي نشدن به خواستهايشان دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.