اعتراض مرد کفن پوش در کیش با شعار جاوید شاه و کارگر زندانی آزاد باید گردد