اعتراضات گسترده و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد ۳۷-مین روز خود شد

روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح شهر ادامه یافت. کارگران با حمل دست نوشته هایی  ۳۷- مین روز اعتراض و اعتصاب خود را نشان می دادند. آنها خواهان برآورده شدن خواسته هایشان از جمله پرداخت حقوق معوقه چند ماه اخیر هستند. کارگران نیشکر هفت تپه تاکید قاطع دارند که تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

نیروهای سرکوبگر پس از شکست طرحهای تهدید ، دستگیری و سایر اعمال سرکوبگرانه خویش  عقب نشسته اند و سیاست سکوت  را پیشه کرده تا از این طریق کارگران را خسته و به خیال خام خویش وادار به عقب نشینی کنند.

اما روز به روز کارگران بر عزم راسخ خویش برای  برآورده شدن خواسته های خود تاکید  می کنند و به اعتراضات خویش به شیوه های مختلف با ابعادی گسترده تر ادامه می دهند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران  خواستار حمایت از خواسته های به حق تمامی کارگران است.