اطلس زندانهای ایران

 

 چنانچه از خانواده؛ دوستان و یا آشنایان شما شخصی در بیدادگاه های رژیم به سر می برد میتوانید با ارائه  مشخصات ایشان به ما؛  در انتشار خبر این واقعه به این اشخاص یاری برسانید. از آنجاییکه خبرهای ما در ؛ برخی رسانه های دیگر نیز انعکاس پیدا میکند؛ از این طریق میتوانید صدای این عزیزان را به گوش نهادهای حقوق بشری برسانید

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند سعی بر بیدارسازی افکار عمومی برای فشار بر سیستم قضایی در جهت رعایت عدالت بیشتر در احکام صادره دارد

با سپاس

تیم رسانه ایران آینده