!اشتباه نکنید ما برای براندازی رژیم نمیجنگیم

اری که مبارزه ما هدفی فراتر از هر نوع براندازی دارد ما مبارزان راستین نستوه و خستگی ناپذیریم که شمشیرهای آخته را بر سر آیین تازیان بی بنیان فرود می آوریم و تا رمق آخر سیمای زشت سیرتشان و تا پایان آخرین نفس های متعفن شان با انان ستیز خواهیم کرد و آنان و آیین پلیدشان را به موطن اصلی شان بیرون خواهیم راند چراکه سرزمین اریایی هرگز زمین جهل تازیان نخواهد شد و اندیشه اهریمنی و کتاب (جنایی،شهوانی) تازیان هرگز جایگزین باور اهوارایی مردمان سرزمین پارس نخواهد ماند ،رسالت هر مبارز اریایی نه تنها ستیز با حاکمیت تازیان ددمنش است بلکه بایدفراسوی آن، به پایان و اتمام آیین کژی،دروغ،نیرنگ اسلام در این دیار بینجامد
(بهداد فردوس(نام مستعار