استان سیستان و بلوچستان بە ١٦ هزار معلم نیاز دارد.

فقط استان سیستان و بلوچستان بە ١٦ هزار معلم نیاز دارد.

احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هم اکنون حدود ۱۶ هزار معلم کمبود در استان وجود دارد که امیدواریم از طریق دانشگاه فرهنگیان با برگزاری آزمون مقداری از این کمبود رفع شود.

آموزش و پروش کشور از کمبود شدید معلم، مدرسە و امکانات آموزشی رنج می‌برد، اما جمهوری اسلامی هزاران شبە نظامی را در کشورهای خاورمیانە بە استخدام درآوردە و بودجە کشور را صرف حمایت از گروەهای تروریستی می‌کند.