اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی، تبعید شده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ «فشافویه»

اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی، تبعید شده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ «فشافویه» در تیر ماه ۹۸

۱- ناصر فهیمی

۲- سهیل عربی

۳- محمد حبیبی

۴- مهرداد محمد نژاد

زندانیان مذکور به دستور مزدوران رژیم دین فروشان به زندان تهران بزرگ انتقال «تبعید»شده‌اند.

گزارش‌ها از منابع موثق حاکی از آن است با شکایت مجدد، توسط دادستان تهران «علی القاصی مهر» و یکی از مزدوران همدستش به نام «وزیری» به عنوان دادیار زندانیان امنیتی با طرح شکایت و پرونده سازی جدید علیه ۳ نفر از زندانیان سیاسی «ناصر فهیمی، سهیل عربی، حمید حاج جعفر کاشانی» اقدام شده است و در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ ناصر فهیمی از زندان تهران بزرگ به دادگاه ناحیه ۳۳ مقدس «امنیت»شعبه هفتم بازپرسی جهت دادگاهی اعزام گردید.

زندانیان نام برده صرفا به دلیل نوع عقیده ، بیان حقایق ، افشاگری بر علیه رژیم ایران و هوشیار نمودن آحاد جامعه همچنان در زندان می‌باشند.

در روزهای آتی احتمال جابه جایی و انتقال زندانیان سیاسی دیگر وجود دارد.