از شرکت فیلترینگ اینترنت « سحاب پرداز » بگم براتون که در بی شرفی و رذالت « ابراروان» رو گذاشته تو جیبش!