ارزو را به گورر خواهی برد دیکتاتور

Capture

 

#iman_iranayande