اردوغان در جنایتی آشکار و در میان سکوت مجامع بە‌ اصطلاح حقوق بشری و سازمان مللی!

در این روزهای کرونایی در جهان، رژیم اردوغان در جنایتی آشکار و در میان سکوت مجامع بە‌ اصطلاح حقوق بشری و سازمان مللی! بیش از یک ملیون انسان در روژآوا را از آب محروم کردە است!

البتە این جنایت ترکیە تازە نبودە و منشا تاریخی دارد. تاریخ بە ما می‌گوید هنگامی که عثمانی‌ها به یک منطقه حمله می‌کردند، آنجا را محاصره کردە و آب و غذا را از آن قطع می‌کردند تا اینکه مردم را با گرسنگی و تشنگی تسلیم کردە و اینک ترکیه مدرن نیز اعمال غیرانسانی عثمانی‌ها را دنبال می‌کند.

از ابتدای دهە ٦۰ میلادی، این کشور شروع به آغاز جنگ آبی بر روی دو همسایه سوریه و عراق کرد تا سیاست‌های خود را با استفاده از فرات و دجلە بە کرسی بنشاند.

رودخانه‌های دجله و فرات دو قلو بودە و در چندین کشور جریان دارند، رود دجله از کوه‌های توروس سرچشمە می‌گیرد، سپس از شمال غربی به سوریه، در طول ٥۰ کیلومتر از سوریه عبور می‌کند ، سپس از مرز عراق در شهر ماسی خابور عبور کردە و با رود فرات در شهر قورنا در جنوب عراق همراە شدە و در بصره شط‌العرب را تشکیل می‌دهند.

فرات نیز از کوه‌های توروس جریان یافتە و وارد مناطق سوریه در شهر جرابلس می‌شود.
ترکیه از این دو رودخانه به عنوان سلاح در زمستان و تابستان استفاده می‌کند. بدین ترتیب کە در زمستان، ترکیه مقادیر آب ورودی به عراق و سوریه را افزایش می‌دهد که این یک تهدید برای سدها و مناطق زراعی محسوب شدە و در تابستان نیز مقدار آب را کاهش می‌دهد که منجر به خشکسالی زیاد در مناطق حوزه فرات و پس از آن خسارات اقتصادی می‌شود.

امیدوار هستیم کە جامعە آزادیخواە جهان در مقابل این اعمال غیرانسانی و سرکشانە رجب اردوغان سکوت نکردە و بە پا خیزند!