احمد قربانی دستگردی

شهيد راه آزادی: احمد قربانی دستگردی

احمد قربانی دستگردی در تظاهرات ۹۸.۸.۲۶ با شلیک تیرجنگی یگان ویژه در سن ۳۰ سالگی کشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن