احمد حاتمی‌یزد: تمام بانکها ورشکسته‌اند اما دولت جسارت اعلام آن را ندارد.

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات: تمام بانکها ورشکسته‌اند اما دولت جسارت اعلام آن را ندارد.

بە گفتە حاتمی یزد: بانک‌های کشور مرز ورشکستگی را هم رد کرده‌اند، اما دولت جسارت اعلام این ورشکستگی را ندارد. هیچ‌کدام از بانک‌های خصوصی و دولتی، یا بهتر بگویم بانک‌های خصولتی، کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت، باید اعلام ورشکستگی کنند.

در حال حاضر همه بانک‌های نظامی و خصوصی در کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند؛ ادغام این بانک‌ها بحران تازه‌تری به راه خواهد انداخت و این مصداق اقتصاد رفاقتی است./ اعتماد