اثبات دزدی و راهزنی و غارتگری پیامبر اسلام و یارانش از قرآن و کتاب جنگ های پیامبر

اثبات دزدی و راهزنی و غارتگری پیامبر اسلام و یارانش از قرآن و کتاب جنگ های پیامبر ? ⬅️راهزنی معروف به “سریه حمزه” که در ماه هفتم هجرت به دستور پیامبر پیش آمد، علتش : ? تعرض و راهزنی اصحاب پیامبر به کاروان قریش بود ?.

? ترجمه مغازی واقدی ج1ص6 ⚡️ در جریان “سریه سعد در خرار” پیامبر اسلام به سعد بن ابی وقاص دستور می دهد که به دزدی و غارت کاروان قریش بپردازد

? کتاب المغازی نوشته واقدی ترجمه از دکتر دامغانی ج1ص8 ⬅️ طبق غزوه ابوا در ماه ۱۱ هجرت: محمد پیامبر اسلام شخصا به دزدی و راهزنی می رود.

? ترجمه مغازی جلد1 صفحه8 ⚡️ طبق غزوه بواط در ماه ۱۳ هجرت: محمد پیامبر اسلام شخصا به دزدی و راهزنی می رود.

? ترجمه مغازی جلد1 صفحه 8 ⚡️ طبق غزوه ذی العشیره در ماه ۱۶ هجرت: محمد پیامبر اسلام شخصا به دزدی و غارتگری می رود

? ترجمه مغازی جلد1صفحه9 ⚡️ طبق سریه نخله در ماه ۱۷ هجرت، به دستور پیامبر اسلام و به فرماندهی عبدالله بن جحش بود به کاروان قریش حمله کردند و به غارت و دزدی آن پرداختند.

? ترجمه مغازی ج1ص10-9 ⚡️ الله خیالی محمد در آیه ۶۹ انفال میگوید که آنچه به غنیمت(از غارتگری و سرقت) برده اید را حلال و پاکیزه بخورید. ⚡️ وقتی الله هم خواهان مال دزدی می شود و در انفال ۴۱ میگوید : آنچه از اشیا و اموال به غنیمت(سرقت و غارتگری) مسلم است که یک پنجم آن از خداست..‌. ⁉️ آیا پیامبر از جانب خدا دزدی و غارتگری می کند؟

??????????? ???