ابوعلی سینا – خلقت جهان امری مهمل است

تا فکر شما که در غل و زنجیر است – آزادی دست و پایتان تزویر است – برخیز و غبار روح خود را بتکان – اندیشه نو شدن همان تغییر است