آیا نظام جمهوری اسلامی سقوط میکند؟

سقوط حکومت اسلامی در دستان آفریدگار آن آنها در کشورهای غربی این تا زمانی که منافع آنها توسط این احمق‌ها تامین میشود در سر کار باقر خواهند ماند
مگر اینکه شعور سیاسی مردم تغییر کند و خود برای تغییر سرنوشت کشورشان میلیونها نفری به خیابان بیایند

مقاومت مردمی و اعتراضها بر بستری از فعالیت کانون‌های شورشی که اکنون مدت‌هاست حتی برای یک روز هم قطع نشده، عامل مبنایی در فرورفت رژیم در گرداب سرنگونی است، گرچه که انزوای جهانی و بسته شدن منابع مالی دیکتاتور نیز عامل مهمی در این ماجرا است.

دیکتاتوری حاکم بر ایران از داخل و خارج در محاصره مردم ایران و دیگر ملل جهان قرار دارد، تاکنون حداقل در تاریخ پس از مشروطه تاکنون ایران و منطقه هرگز چنین دیکتاتوری منفوری به خود ندیده است.
شدت انزجار عمومی، نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل، روبه‌رو بودن با تنفر عمومی ملل همسایه (بجز ۳ـ۴باند مزدور و اجیرشده) به‌اضافه جذامی بودن در عرصه سیاسی جهان، لحظه به لحظه شریانهای حیاتی بیشتری از رژیم را مسدود می‌کند، فرصتی نادر برای مردم ایران تا معادله قوا را با این رژیم به نفع خود تغییر دهندو کار را یکسره بنمایند.