آیا محمد پیامبر الله در آمد خود را از راهزنی بدست می آورد؟

آیا محمد پیامبر الله در آمد خود را از راهزنی بدست می آورد؟

آری .

به نسک صحیح بخاری نگاهی می اندازیم تا این گفته را به شما ثابت کنیم.

صحیح بخاری پوشینه چهارم برگ 108 شماره 88 ،بخش چه در نیزه گفته شد.

در آمد مسلمانان و محمد از جزیه(پول امنیت از کافران)خراج(دارایی از کشاورزان کافر)(غنایم دارایی که در جنگ به دست می آمد)فی به چم پول زور(دارایی کافرانی که وارد جنگ نمی شدند)سراسر این چیز های از جهاد بدست می آمد